Η οικογένεια και η σύγχρονη κοινωνία

oikogen

Η οικογένεια και η σύγχρονη κοινωνία

Από το περιοδικό “Ακτίνες”

Άρθρο του Βασίλειου Κ. Σταθάκη

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ὅλοι οἱ κοινωνικοί θεσμοί, χωρίς ἐξαίρεση, ὑπέστησαν μετατροπές στή διάρκεια τοῦ εἰκοστοῦ αἰῶνα. Κανένας ὅμως δέν ὑπέστη τόσο μεγάλες πιέσεις ἀπό τό πολιτισμικό καί οἰκονομικό περιβάλλον τῶν καιρῶν, ὅσον ἡ οἰκογένεια ἀπό τίς ἀρχές τοῦ αἰῶνα. Καί κανένας ἄλλος θεσμός ἐκτός τῆς οἰκογένειας δέν παρουσιάζει τόσες ἀλλαγές στό τέλος τοῦ παρελθόντος αἰῶνα.