Οι σκοποί της επιστήμης

Planitis

Οι σκοποί της επιστήμης

Από το περιοδικό “Ακτίνες”

Άρθρο του Γ. Κοντόπουλου, Ακαδημαϊκού

Τὸ ἐρώτημα ποιοὶ εἶναι «οἱ σκοποὶ τῆς Ἐπιστήμης» ἔχει διάφορες σημαντικὲς πλευρές. Εἶναι προφανὲς ὅτι ἡ κύρια ἀποστολὴ τῆς Ἐπιστήμης εἶναι ἡ γνώση. Ἀλλὰ γιὰ ποιὸ σκοπὸ γίνεται ἡ αὔξηση τῆς γνώσης; Εἶναι μόνο γιὰ νὰ ἱκανοποιήσουμε τὴν περιέργειά μας, γιὰ νὰ κατανοήσουμε τὴ Φύση γύρω μας, ἢ ἔστω ὁλόκληρο τὸ Σύμπαν; Ἢ μήπως κύριος σκοπὸς τῆς Ἐπιστήμης εἶναι ἡ βελτίωση τῆς ζωῆς μας ὡς ἀτόμων καὶ ὡς κοινωνίας;